Deratizace

Deratizace 2021-05-05T17:40:16+00:00

Je to komplexní opatření k vyhlazení nebo snížení počtu škodlivých hlodavců. Účelem deratizace mohou být preventivní opatření nebo represivní opatření.

deratizační nástrahy HUBEX

Preventivní deratizace

Je základním předpokladem k tomu, aby likvidace nežádoucích drobných hlodavců byla úspěšná a měla systematický trend. Cílem soustavného preventivního působení je především omezovat a zhoršovat životní a existenční podmínky pro příslušný druh a čeleď hlodavců.

deratizační nástrahy HUBEX

Represivní deratizace

Provádí se buď samostatně v místech zjištěného výskytu škodlivých hlodavců, nebo může být součástí, popř. následnou fází preventivních postupů eradikace populace těchto nežádoucích živočichů.

Způsoby provádění deratizace

Chemická metoda

Operujeme s látkami se selektivní toxicitou škodlivým hlodavcům. Hodnotí se jako zatím nejspolehlivější a také nejužívanější metoda.Nejpoužívanějším postupem je kladení požerových nástrah obsahující vysoce účinné rodenticidy druhé a třetí generace ve formě granulí nebo tuhých bloků. Ve výjimečných případech používáme sypké nástrahy vlastní výroby.

Fyzikální metoda

S využitím pasti a sklopce k přímé, fyzické likvidaci jedinců nebo i celých skupin, nelze však očekávat větší jak 5 -10% efekt.

Nabízíme tyto metody deratizace:

deratizační nástrahy HUBEX

Velkoplošná deratizace měst a obcí, větších i menších správních celků.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace hlodavců v těžko přístupných prostorách, šachtách, potrubích, v kanalizačních řádech

deratizační nástrahy HUBEX

Celoplošné deratizace areálů a objektů podniků , bytových družstev apod.

deratizační nástrahy HUBEX

Deratizace v potravinářském průmyslu, výrobnách a skladech, správních budovách, obchodních střediscích

deratizační nástrahy HUBEX

Individuální zásahy rodinných domů a zemědělských usedlostí apod.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace hlodavců na golfových hřištích a zatravněných sportovištích

deratizační nástrahy HUBEX

Zpracování harmonogramu DDD prací v systému HACCP.